XVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

W ostatni czwartek miesiąca, w dniu 25 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Posiedzenie rozpoczęła wspólna modlitwa, po której radni wysłuchali przedstawionego przez starostę Krzysztofa Fabera sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym. Następnie głos zabrał pierwszy z zaproszonych gości - Prokurator Rejonowy w Nowym Targu, Pan Józef Palenik.

Przedstawił on informację o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2015 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez prokuraturę i inne organy ścigania. Z przedstawionych danych wynika, że z roku na rok spada poziom przestępczości w powiecie. Zanotowano spadek ilości przestępstw o charakterze kryminalnym oraz gospodarczym, mniej było także rozbojów i kradzieży, jednak wzrosła ilość czynów karalnych popełnianych przez osoby nieletnie. W całym powiecie wykazano wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw – 63,5%, za co prokurator dziękował obecnemu na sali Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Targu oraz wszystkim funkcjonariuszom Policji z terenu naszego powiatu. W swym wystąpieniu Józef Palenik mówił też o sprawach poza karnych, jakimi zajmowała się w 2015 roku prokuratura w Nowym Targu – przede wszystkim były to sprawy o charakterze cywilnym, m.in. nieodpłatna pomoc udzielana osobom starszym. Podsumowując pracę prokuratury w ubiegłym roku przytoczono również udaną współpracę z mediami oraz przypomniano podejmowane czynności o charakterze profilaktycznym. Na zakończenie swej wypowiedzi prokurator przypomniał o trwającym tygodniu pomocy ofiarom przestępstw, podczas którego osoby zainteresowane mogą zasięgnąć porad i pomocy pracowników prokuratury.

Kolejno Skarbnik Powiatu Nowotarskiego, Pani Katarzyna Machaj przedstawiła informacje dotyczące zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz wiążące się z nimi zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

Podczas sesji podjęto szereg uchwał, w tym: uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, a także Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, przedstawione przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Anetę Wójcik. Rada zaakceptowała również zamiar likwidacji Zasadniczej Szkoły Skórzanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, którą to sprawę prezentowała Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty, Pani Marta Skawska. Pani Dyrektor przedstawiła także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach powiatowych.

Następnie Urzędujący Członek Zarządu, Pan Bogusław Waksmundzki przedstawił treść Rezolucji Rady Powiatu w sprawie upamiętnienia 75 –tej rocznicy powstania Konfederacji Tatrzańskiej.

Radnym przedstawione zostały informacje dotyczące bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w 2015 roku, które przygotował i wygłosił Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, inspektor Rafał Leśniak. W swoim sprawozdaniu za rok ubiegły Komendant dziękował Zarządowi Powiatu oraz Radzie za pomoc finansową, dzięki której przy wsparciu samorządów z terenu powiatu zakupiono samochody dla Policji, a także quada służącego do interwencji na terenie parków narodowych. Padły także słowa podziękowania za zakupiony przez Powiat Nowotarski i Miasto Nowy Targ sztandar dla nowotarskiej komendy oraz za wszystkie inne darowizny pomagające Policji w wypełnianiu swych zadań. Komendant Leśniak podał dane liczbowe dotyczące spadającej liczby zgłoszeń w sprawie popełnianych na terenie powiatu przestępstw, a także mniejszej ilości włamań i kradzieży. Zwrócił uwagę na niepokojąco dużą, wzrastającą ilość przestępstw narkotykowych oraz większą niż w latach poprzednich ilość wypadków drogowych, z których 5 miało skutek śmiertelny. Podkreślił jednak, że w całej Małopolsce to właśnie Powiat Nowotarski odnotował najmniejszą ilość wypadków na drogach. W swym sprawozdaniu komendant zawarł też informacje o kontynuowanych działaniach profilaktycznych, głównie spotkaniach z młodzieżą oraz debatach publicznych m.in. w sprawie oszustw „na wnuczka”. Na spotkaniu obecny był także st. asp. Marcin Mikołajczyk z KPP w Nowym Targu, który przedstawił założenia powstającej mapy zagrożeń, która jest narzędziem służącymi wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, stworzonym dla zajmujących się tym służb i instytucji. Do stworzenia pełnej mapy zagrożeń konieczna jest opinia mieszkańców, w związku z czym funkcjonariusz zwrócił się do Radnych Powiatu Nowotarskiego o przesyłanie uwag i propozycji mających pomóc w realizacji przedsięwzięcia.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, mł. bryg. Mariusz Łaciak, który przygotował i przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku. W roku ubiegłym na terenie powiatu odnotowano wzrost pożarów i interwencji strażaków. Najczęstszą przyczyną pożarów były podpalenia – głównie wypalanie traw przez mieszkańców, w zdarzeniach tych poszkodowanych zostało ponad 300 osób. Komendant przedstawił liczne szkolenia, w jakich brali udział strażacy, jak również ćwiczenia obronne i pokazy m.in. zapór przeciwpowodziowych. Straż Pożarna prowadziła działania informacyjno-propagandowe, zapraszała też dzieci i młodzież, dla których przygotowywano spotkania o charakterze edukacyjnym. W roku 2015 straż pozyskała samochód lekki dla ratownictwa wodnego, kontener sanitarny, a także kamery termowizyjne. Komendant dziękował Radzie za przychylność i przedstawił plany jednostki na bieżący rok.

Posiedzenie zakończyły interpelacje i wnioski Radnych Powiatu.

tekst i zdjęcia: nowotarski.pl


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021