Projekt planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

GPN planuje włączyć prawie 20 hektarów do swojego obszaru

Przedstawiono plan ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest to akt prawny określający sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz walorów krajobrazowych i kulturowych Parku. Plan ochrony tworzy się dla właściwego funkcjonowania parku narodowego i jego ochrony. Obowiązuje on przez okres 20 lat (2015-2034).

W projekcie planu, oprócz celów, obszaru ochrony i granic Gorczańskiego Parku Narodowego między innymi zawarto także takie informacje jak:

  • zagrożenia i ich sposób eliminacji,
  • warunki i działania do właściwego stanu ochrony,
  • sposoby monitoringu i realizacji działań i ich skutków.

Opisano też wskazówki i zalecenia kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania województwa małopolskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Ustalenia:

1) utrzymania korytarzy ekologicznych łączących Park z otoczeniem,
2) gospodarki rolnej, leśnej oraz gospodarowania wodami,
3) ochrony stylu budownictwa i architektury charakterystycznego dla regionu Gorców,
4) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczania ich użytkowania.

Zalecenia dla województwa dotycząca trasy Tylamanowa – Krościenko nad Dunajcem:
Proponuje się następujące ustalenia dla małopolski – poprawę funkcjonalności korytarzy migracyjnych przecinających DW 969 na odcinku Zabrzeż – Tylmanowa i Kłodne – Krościenko n. Dunajcem. W tym celu należy zastosować wprowadzenie zadrzewień wzdłuż rzeki, zalesienie pozostałych niezabudowanych fragmentów doliny tak, aby utworzyć ciągły pas lasu o szerokości min. 200 m łączący kompleksy leśne po obu stronach doliny, przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych (bez niszczenia cennych siedlisk nieleśnych). W przypadku modernizacji drogi 969 powiązanej ze zmianą parametrów należy wprowadzić grodzenia i przejścia dla zwierząt odpowiednie dla dużych drapieżników (po 1 przejściu w każdym z tych odcinków).

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem planu ochrony pod poniższym linkiem lub w siedzibie Dyrekcji Parku w Porębie Wielkiej.
Plan ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

Uwagi do powyższego projektu będzie można składać do 14 grudnia 2015 roku. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego. Wnioski mogą być składane, w formie pisemnej (na adres Gorczańskiego Parku Narodowego, Poręba Wielka 580, 34-735 Niedźwiedź), ustnie do protokołu, bądź za pomocą komunikacji elektronicznej na adres gpn@gorcepn.pl

Bez tytułu

źródło: gorczanskipark.pl


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021