Podpisanie umów pożyczki z Gminą Ochotnica Dolna

9 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek z Gminą Ochotnica Dolna na realizację projektów pn.:

  1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna – Etap II”, w kwocie do 374.703,15 zł. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 20 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 3360 m3/rok..
  2. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej”, w kwocie do 2.240.264,66 zł. Przedmiotem zadania jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowość o 455 m3/dobę (do 1455 m3/dobę), co da możliwość dodatkowej redukcji BZT5 w ilości 46594 kg/rok.

Obydwa zadania są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentował Prezes Zarządu – Kazimierz Koprowski oraz Zastępca Prezesa Zarządu -Anna Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy Ochotnica Dolna umowy podpisał Tadeusz Królczyk – Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Zabrzewskiej.

www.wfos.krakow.pl


9 maja 2021
9 maja 2021
9 maja 2021