Pełnomocnik do spraw Gminy Szczawa

Premier Ewa Kopacz wyznaczyła pełnomocnika do spraw utworzenia gminy Szczawa. Został nim Janusz Opyd, dotychczasowy Przewodniczący Rady Gminy Kamienica

Gmina Szczawa powstanie 1 stycznia 2016 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r.

Utworzenie nowej gminy wiąże się z szeregiem spraw o charakterze organizacyjnym, technicznym i prawnym, których załatwienie jest niezbędne, aby gmina mogła zacząć sprawnie funkcjonować. Gmina Szczawa powstanie 1 stycznia, niemniej jednak przygotowania winny być zakończone wcześniej, aby od nowego roku mogła ona realizować przypisane ustawami zadania.

Przygotowanie organizacyjne i prawne gminy do wykonywania zadań publicznych opisane w ustawie to w istocie przygotowanie siedziby, uruchomienie gospodarki finansowej gminy, przygotowanie projektu budżetu, zatrudnienia pracowników, zorganizowanie systemu komunikowania się z mieszkańcami gminy itp.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w przypadku tworzenia nowej gminy Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia gminy. Do czasu jej utworzenia zadaniem pełnomocnika jest przygotowanie organizacyjne i prawne gminy do wykonywania zadań publicznych.

Z dniem utworzenia gminy pełnomocnik przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji jej organów do czasu wyboru nowych organów gminy. Jego ważnym zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w nowo powstałej gminie.

źródło: malopolska.uw.gov.pl


16 maja 2022
16 maja 2022
14 maja 2022