O założeniach zmian w ustawie o rodzajach usług turystycznych

W piątek 1 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie ze środowiskiem przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, poświęcone omówieniu najważniejszych postulowanych zmian do projektu ustawy o rodzajach usług turystycznych i o zmianie niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Beata Stachura – p.o. Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Jak podkreśliła Iwona Gibas z zarządu województwa, usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek stanowią istotny element oferty turystycznej.

Od wiedzy, doświadczenia, zdolności organizacyjnych i kreatywności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek zależy, jaki wizerunek Polski i jej regionów ukształtuje się w oczach turystów polskich i zagranicznych oraz jaki poziom osiągnie ich zadowolenie z pobytu w naszym kraju

– powiedziała Iwona Gibas.

Zaznaczyła przy tym, że Małopolska zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby osób posiadających uprawnienia przewodnika górskiego.

W Ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego figuruje na dzień dzisiejszy 2472 uprawnień przewodnika górskiego i z każdym rokiem obserwujemy wzrost liczby osób uzyskujących powyższe uprawnienia. Dzieje się tak m.in. za sprawą cyklicznie przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – tatrzańskich i beskidzkich oraz sprawnego procesu nadawania tych uprawnień

– dodała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Zwróciła także uwagę, że w przypadku turystyki górskiej bezpieczeństwo jest kwestią kluczową. – Dlatego tak ważna jest odpowiednia opieka nad grupą turystów zapewniana przez wykwalifikowanego przewodnika. Brak kwalifikacji w takim przypadku może skutkować zagrożeniem dla zdrowia i życia uczestników imprezy turystycznej. Konieczne jest zatem dostosowywanie oferty do wymogów zmieniającego się rynku usług turystycznych, a także do standardów i regulacji europejskich w zakresie przewodnictwa turystycznego i pilotażu, co z kolei determinuje konieczność wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących przepisach prawa w Polsce – podkreśliła.

Podwyższenie bezpieczeństwa turystów przebywających w górach jest jedną z najważniejszych postulowanych zmian w projekcie ustawy o rodzajach usług turystycznych oraz niektórych innych ustaw, które wiceminister Gut-Mostowy omawiał w trakcie spotkania. – Sprostanie konkurencji na międzynarodowym i krajowym rynku turystycznym powoduje konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności oraz profesjonalizmu w świadczeniu usług  przewodnickich i pilockich. Bardzo ważne jest zapewnienie jak najwyższego standardu bezpieczeństwa turystom, szczególnie przebywającym w górach, dlatego ważne jest jak najlepsze, porównywalne ze standardami europejskimi, przygotowanie polskich przewodników górskich do pracy na obszarach górskich i wysokogórskich – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

– Zmiana oczekiwań konsumentów usług turystycznych, zmiana otoczenia prawnego turystyki, jak również potrzeba dostosowania obowiązujących regulacji dotyczących usług przewodników górskich do przepisów w zakresie zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej to podstawa prowadzonych prac nad wypracowaniem modelu przewodnictwa turystycznego w Polsce – zapewnił.

W latach 2018-2021 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadziło prace analityczne, badania oraz spotkania, konferencje i seminaria ze środowiskiem turystycznym. Jednym z tematów podejmowanych przez środowisko turystyczne była ocena funkcjonowania ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

W trakcie prac zwracano uwagę na zmieniające się warunki funkcjonowania usług turystycznych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku turystycznym, w tym zmiany oczekiwań konsumentów usług turystycznych. Podkreślano także dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne, powodujące konieczność wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących turystyki.

Propozycje rozwiązania problemów zidentyfikowanych w trakcie analiz i spotkań zostały przygotowane w oparciu o sugestie i rekomendacje przedstawicieli środowiska turystycznego.

www.malopolska.pl/


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023