Kolejny wniosek złożony przez gminę Łącko o środki na realizację infrastruktury rekreacyjnej

Dzięki skutecznej i bardzo dobrej współpracy z pracownikami Fundacji Sądeckiej, nasza gmina po raz kolejny aplikuje o środki finansowe w ogłoszonym przez Zarząd Województwa naborze projektów w ramach  z RPO WM  Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów subregionu. Dla zwiększenia szans w ogłoszonym konkursie, wzorem poprzedniej edycji, zawarto porozumienie partnerskie pomiędzy gminami: Łącko, Stary Sącz, Chełmiec, Piwniczna i Bobowa oraz Fundacją Sądecką, którego celem jest wspólne aplikowanie o środki i realizacja projektu. W ramach inwestycji, na terenie gminy Łącko zaplanowano kontynuację rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  poprzez zagospodarowanie terenów nad Dunajcem w widłach potoku Czarna Woda i Lichnia, jako Park Rekreacji i Wypoczynku. Realizację zadania zaplanowano w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opracowany przez pracowników urzędu gminy Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Przedsięwzięcie skierowane jest dla mieszkańców gminy Łącko oraz turystów wypoczywających na terenie gminy jak również osób które będą korzystać z trasy rowerowej VeloDunajec.

Celem projektu jest:

– uporządkowanie i zagospodarowanie istniejącego terenu,

– stymulowanie ruchu turystycznego poprzez wytworzenie przestrzeni rekreacji, rozrywki i wypoczynku o wysokim standardzie projektowym i wykonawczym;

– zagospodarowanie przestrzeni publicznej stanowiącej o charakterze regionu i miejsca poprzez   posługiwanie się elementami kulturowymi, świadomie korzystając z istniejących wątków lokalnego dziedzictwa kulturowego dla budowy lokalnej tożsamości.

Teren planowanej inwestycji został podzielony na 5 stref użytkowych, tj. strefę rozrywkową, biwakową, plac zabaw dla dzieci, strefę wspinaczkową z urządzeniami linowymi oraz ogólnodostępną strefę rekreacyjną. Obszar objęty realizacją zamierzenia inwestycyjnego obejmuje tereny zielone o łącznej powierzchni ok. 20 170 m2.

Zakres robót będzie obejmował:

– budowę zadaszonej sceny plenerowej wraz z montażem ławek na  widowni dla ok. 300 osób,

– budowę miejsca biwakowego wyposażonego w jedną dużą wiatę na ok. 50 osób oraz cztery mniejsze wiaty dla 8-10 osób wraz z grillami murowanymi, jednego paleniska otwartego z grillem stalowym ruchomym,

– budowę placu zabaw dla dzieci mniejszych do 7 lat;  pow. Ok. 740 m2,

– budowę strefy wspinaczkowej dla dzieci starszych wyposażoną w urządzenia linowe; pow. ok. 6 680 m2,

– urządzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej ; pow. ok. 10 590 m2,

– budowę pawilonu sanitarnego pow. zabudowy 50-55 m2,

– budowę oświetlenia,

– montaż kamer monitoringu wizyjnego,

– wykonanie alejek spacerowych o nawierzchni z kruszywa łamanego,

– montaż elementów małej architektury, ławki parkowe, kosze.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2018 r.

www.lako.pl


9 maja 2021
9 maja 2021
9 maja 2021