Informacja o budowie masztu telefonii komórkowej w Grywałdzie

Krościenko n.D, 2018-11-27

 

Znak: ZP.6730.20.18

  

Obwieszczenie Wójta Gminy Kroscienko nad Dunajcem
O wszczęciu   postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Urząd Gminy Krościenko n.D.  zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji dla: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „ECS_KRK022_Grywałd” na działce Ew. nr 510/13 położonej w Grywałdzie” – inwestor : Elektronic Control Systems S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice.

 W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja terenu objętego wnioskiem znajduje się do wglądu  w Urzędzie Gminy Krościenko n.D – pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania.

 

 

Miguel Á. Padriñán


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021