Drogowa wiosna w gminie Ochotnica Dolna

Drogi w os. Marciakówka i Ligasy w Tylmanowej po remoncie

Dobiegły końca prace związane z remontem drogi gminnej w os. Marciakówka oraz odbudową drogi gminnej w os. Ligasy w Tylmanowej.

Wczoraj (11.05.) nastąpiło odebranie robót i podpisanie protokołu końcowego.

W odbiorach obu dróg uczestniczyli: Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Mariusz Błaszczyk – kierownik budowy z ZIBUDJanusz Liptak  DRO-MOST – inspektor nadzoru inwestorskiegoPaweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Jan Ligas – Sołtys, Tadeusz Hebda – Radny Rady Gminy Ochotnica Dolna,  Jakub Osman – inspektor ds. inwestycji oraz Jacek Zborowski – podinspektor ds. budownictwa .

Remont drogi gminnej K363959 w os. Marciakówka w km 0+006 – 0+202 polegał na: ułożeniu nowej warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej – warstwy ścieralnej grubości 4 cm i warstwy wiążącej jezdni grubości 4 cm, wymianie 3 szt. odwodnienia liniowego D400, ścięciu poboczy trawnikowych i ułożeniu poboczy utwardzonych.

Odbudowa drogi gminnej nr K 363967-1 – Ligasy w km 1+200 do 1+350 polegała na: wymianie nawierzchni wyrównawczej – warstwy podkładowej o grubości średnio 4 cm i warstwy ścieralnej  asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych – na nową o grubości średnio 5 cm, ścięciu poboczy trawnikowych i ich utwardzeniu i wymianie istniejącego odwodnienia liniowego w poprzek drogi.

Prace wykonała firma ZIBUD z Kamienicy.


Trwa remont drogi w os. Rola w Ochotnicy Dolnej

Od wczoraj (11.05.) trwają prace związane z odbudową drogi gminnej w os. Rola w Ochotnicy Dolnej. Wczoraj odbyła się kontrola wykonania i postępu robót, w której uczestniczyli: Tadeusz Królczyk – Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Janusz Liptak  DRO-MOST – inspektor nadzoru inwestorskiego, Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji i Jacek Zborowski – podinspektor ds. budownictwa.

Zakres robót inwestycji pn. „Odbudowa drogi gminnej nr K 363883 – Rola w km 0+040 do 0+718 w miejscowości Ochotnica Dolna” obejmuje: ścinanie poboczy trawnikowych, wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka, rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wyrównawczej, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie siatki  przeciwspękaniowej, ułożenie warstwy wiążącej, skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej, ułożenie obustronnych poboczy.

Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Nowego Sącza.


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021