Została podpisana umowa na odbudowę drogi gminnej Gorcowe w Ochotnicy Dolnej

W Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nastąpiło podpisanie umowy i oficjalne przekazanie placu budowy na wykonanie robót związanych z odbudową drogi gminnej nr K363887 Gorcowe w Ochotnicy Dolnej w km 2+390-2+890. Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna Pana Tadeusza Królczyka oraz Prezesa Zarządu Ośrodka Usług Inżynierskich Staand w Krakowie Pana inż. Stanisława Kwiatka.

Nadzór budowlany nad zadaniem będzie sprawował Pan Janusz Liptak. Z ramienia Gminy Ochotnica Dolna, przebieg prac i ich prawidłową realizację, będzie weryfikował Pan Paweł Cetera.

W zakres prac odbudowy drogi gminnej Gorcowe wchodzą m.in. roboty związane z odbudową zabezpieczeń siatkowo – kamiennych, podbudów z kruszyw, nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych, poboczy i odwodnień.


18 listopada 2019
15 listopada 2019
12 listopada 2019