Zatwierdzone nowe projekty – Wyniki IX posiedzenia Komitetu Monitorującego

W dniach 19-20 marca obradował Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził 32 projektów na polsko-słowackim pograniczu (więcej pisaliśmy tu) Projekty z naszego regionu, które uzyskały pozytywną ocenę znajdują się poniżej. Realizacja wszystkich projektów powinna się zakończyć do końca 2020 roku.

Komitet podjął decyzję o zamiarze przeznaczenia wolnych środków z niewykorzystanej alokacji w obszarze transportu multimodalnego oraz edukacji transgranicznej (łącznie ok. 10,10 mln euro) na projekty drogowe. Zmiana Programu w tym zakresie zostanie przedstawiona do akceptacji Komisji Europejskiej. Po wprowadzeniu zmiany Programu przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, cel szczegółowy: „Zwiększenie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych”

 

Szczawnica – Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej (2 388 781,47 €)

Główną atrakcją regionu Pieniny po obu stronach–polskiej i słowackiej–jest Pieniński Park Narodowy. PPN jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych na słowacko – polskim pograniczu. Rocznie odwiedza go około 700 tysięcy turystów.

Teren oferuje wiele atrakcji przyrodniczych, ale projekt skupi się przede wszystkim na wprowadzenie usprawnień i poprawę bezpieczeństwa na atrakcyjnej dla turystów drodze wodnej (rzeka Dunajec) i leśnej (Droga Pienińska) w obszarze transgranicznym Pienin. W ramach projektu planowane są działania inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej w PIENAP i wspólne „miękkie” działania na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego tego obszaru.

Projekt ma 3 zasadnicze cele. Zadanie 1 Remont Drogi Pienińskiej – Przełom Dunajca, realizować będą WP i P2. Zadanie 2 Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa sekcji kajakowej, relizować będzie P1. Droga Pienińska droga jest jednym z dwóch szlaków turystycznych, po których mogą poruszać się również rowerzyści, na odcinku około 10,5 km. Jego Do tej pory remont był zrealizowany tylko po stronie polskiej. Dlatego LP TANAP i miejscowość Leśnica planują wyremontować pozostałą część Drogi Pienińskiej po stronie słowackiej. W przeszłości to była droga leśna brzegiem Dunajca, dziś szlak turystyczny dla szerokiego spektrum odwiedzających (rowerzystów, pieszych, matek z wózkami, wózków inwalidzkich itp.). Obecnie jest zniszczony i niebezpieczny. Przebudowa obejmie utwardzenie powierzchni, naprawę i wzmocnienie ścian oporowych nad rzeką Dunajec i montaż poręczy dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających. Miasto Szczawnica zrealizuje budowę przystani – miejsce docelowe drogi wodnej na Dunajcu (końcowy przystanek). Cel specyficzny 2 Wzmocnienie transgranicznych działań na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego w PPN zostanie spełniony pośrednictwem zadania 2 Organizacja wspólnych przedsięwzięć. W jego realizacji będą zaangażowani wszyscy trzej partnerzy projektu.

 

Gmina Ochotnica Dolna – W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze (2 473 919,89 €)

Projekt będzie realizowany na obszarze wsparcia przez gminę Ochotnica Dolna jako partnera wiodącego we współpracy z Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Cele szczegółowe osiągnięte zostaną przez realizację następujących zadań merytorycznych:

  1. Restauracja i modernizacja dworu w Tylmanowej oraz renowacja i modernizacja Czerwonego Klasztoru
  2. Rewitalizacja parków przy dworze w Tylmanowej i przy Czerwonym Klasztorze wraz z realizacją infrastruktury rekreacyjnej
  3. Utworzenie ekspozycji muzealnych i organizacja wydarzeń promujących wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dolinie Dunajca

W wyniku realizacji zad. 1. zostaną odnowione i zmodernizowane dwa unikatowe zabytkowe obiekty, poprawi się ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zad. 2. pozwoli zrewitalizować istniejące przy zabytkach parki dworski i klasztorny, gdzie powstaną punkty widokowe, miejsca odpoczynku i inne elementy infrastruktury rekreacyjnej. W wyniku realizacji zad. 3. powstaną 2 nowe ekspozycje muzealne. Zaplanowano działania miękkie promujące produkty projektu i popularyzujące wiedzę o wspólnym dziedzictwie, tj. warsztaty edukacyjne dla młodzieży na temat historii dworu Berskich i kultury ludowej Gminy Ochotnica Dolna oraz dziejów Czerwonego Klasztoru, historyczna rekonstrukcja dotycząca spławu drewna na Dunajcu i transportu rudy żelaza traktem pienińskim ze Spisza przez Czerwony Klasztor do Tylmanowej, impreza plenerowa . „Noc Świętojańska z flisakami z doliny Dunajca“, prezentacja powstałych dostępności dla osób niepełnosprawnych, konferencja dotycząca ochrony zabytków kultury materialnej i niematerialnej w dolinie Dunajca (znajdujących przy szlaku wodnym Dunajec) połączona z panelem dyskusyjnym podsumowującym doświadczenia i zainicjowane praktyki wypracowane podczas realizacji projektu w zakresie prac konserwatorskich i modernizacyjnych.

W języku pol. i słow. wydane zostanę materiały informacyjne, wspólna publikacja i edukacyjny film krótkometrażowy.

 

Związek Euroregion „Tatry” – Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” (282 092,85 €)

Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań o charakterze szkoleniowym, które poprzez podniesienie specjalistycznych kwalifikacji pracowników administracji samorządowej, ułatwią współpracę polskim i słowackim jednostkom samorządu terytorialnego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Do osiągnięcia zakładanych celów projektu niezbędna jest wspólna realizacja przez Związek Euroregion „Tatry” (PW), Zdruzenie Euroregion Tatry oraz EUWT TATRY następujących zadań merytorycznych:

  1. Utworzenie Transgranicznego centrum polsko-słowackiej edukacji (dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami).
  2. Szkoła liderów współpracy transgranicznej – dobre praktyki na pograniczu polsko-słowackim.
  3. IT jako narzędzie wspierające edukację liderów współpracy transgranicznej.

W projekcie zaplanowano także działania z zakresu informacji i promocji. Towarzyszyć im będą również działania promujące projekt i jego efekty oraz czynności związane z zarządzaniem projektem. W wyniku realizacji tych zadań we wspólnych polsko-słowackich inicjatywach lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleniach wezmą udział 910 osób. Przyczyni się to do osiągnięcia wskaźnika określonego w Programie dla 3 osi priorytetowej oraz do osiągnięcia zamierzonych celów projektu, które wpisują się w cel szczegółowy Programu założony dla 3 osi priorytetowej.

pl.plsk.eu/


19 lipca 2019
16 lipca 2019
13 lipca 2019