Wspólnie wobec skutków klęsk żywiołowych

– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych to zadanie wymagające szczególnej uwagi, a przede wszystkim ciągłości. Stąd dzisiejsza kolejna transza promes. Jak mówił kiedyś minister Joachim Brudziński, te środki powinny być szczególnie racjonalnie wydawane. Dlatego bardzo pilnujemy, aby oszczędności poprzetargowe były jak najlepiej wykorzystywane. Możemy zarazem po raz kolejny cieszyć się dodatkowymi środkami, które udało się nam pozyskać dla Małopolan – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas dzisiejszej uroczystości wręczenia małopolskim samorządom kolejnej transzy promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wobec skutków powodzi

7 czerwca 2019 r. w ramach dodatkowych środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 1 małopolska gmina otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na kwotę 1 280 000,00 zł na realizację 5 zadań (remont nawierzchni dróg gminnych).

Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych 17 samorządów otrzymało promesy na łączną kwotę 10 510 000,00 zł na realizację 44 zadań (remont dróg gminnych, odbudowa drogi gminnej, odbudowa nawierzchni drogi powiatowej, remont drogi powiatowej, odbudowa dróg powiatowych, remont mostu, remont przepustów).

Łącznie 18 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało dziś promesy na kwotę 11 790 000,00 zł na realizację 49 zadań.

Mamy zarazem informację, że trzy kolejne małopolskie gminy otrzymały promesy na realizację 9 zadań na kwotę 2 890 000,00 zł.

Ogółem w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych („powodziówka”), otrzymały środki w wysokości 96 325 976,00 zł, w tym:

– gminy:      66 223 682,00 zł,
– powiaty:   30 102 294,00 zł.

Promesy przyznano 78 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 70 gminom oraz 8 powiatom na realizację łącznie 276 zadań, w tym:

– gminy: 240 zadań (remont/odbudowa dróg gminnych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków),
– powiaty: 36 zadań (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

Wobec osuwisk

Dodatkowo, w ramach środków z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi1 samorząd otrzymał zwiększenie dofinansowania kwoty promesy przyznanej 27 lutego 2019 r. o 239 000,00 zł (powiat suski – 1 zadanie: wykonanie właściwych prac w ramach stabilizacji osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej).

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi otrzymały już w bieżącym roku środki na łączną kwotę 18 313 000,00 zł, w tym:
– gminy:                              10 467 000,00 zł,
– powiaty:                             7 230 000,00 zł,
– samorząd województwa:      616 000,00 zł.

Promesy przyznano 20 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 11 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:

– gminy: 14 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),

– powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),

– samorząd województwa: 5 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Podsumowanie

Ogółem w 2019 roku 89 samorządów województwa małopolskiego otrzymało środki na kwotę 114 638 976,00 zł na realizację 304 zadań.

– Liczba zadań, które zostaną zrealizowane dzięki środkom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, już przekroczyła 300. Ta liczba pokazuje z jednej strony skalę problemów, jakie wiążą się w Małopolsce z klęskami żywiołowymi, a z drugiej wymiar wspólnych działań rządu i samorządu związanych z usuwaniem ich skutków – podsumował wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 

Czorsztyn 280 tyś. zł

  • Remont drogi gminnej K 360564 ulica Św. Kingi w miejscowości Sromowce Wyżne w km 0+000 – 0+330
  • Remont drogi gminnej K 360560 ulica Ks. Kosibowicza w miejscowości Sromowce Wyżne w km 0+120 – 0+180

Nowy Targ 590 tyś. zł

  • Remont mostu w ciągi drogi gminnej ul. Zarębek Średni Nr K 363251 w miejscowości Łopuszna w km 0+765
  • Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Nad Zaporą, Nr K363545 w miejscowości Szlembark w km 0+120-0+320
  • Remont drogi gminnej „Na Łazy” Nr K 363081 w miejscowości Krempachy w km 0+300-0+600
  • Remont drogi gminnej „Na Wielką Górę” Nr K 363584 w miejscowości Waksmund w km 0+650-1+350

Szaflary 170 tyś. zł

  • Remont drogi gminnej ul. Bukowa nr 364770K w miejscowości Maruszyna w km 0+000 – 0+500
  • Remont drogi gminnej ul. Bałtyzory nr 364769K w miejscowości Maruszyna w km 0+000 – 0+470
  • Remont drogi gminnej ul. Droga do Starego Bystrego nr 364770K w miejscowości Maruszyna w km 0+000 – 0+300

Szczawnica 280 tyś. zł

  • Odbudowa nawierzchni drogi ulica Połoniny nr 364877K na odcinku w km 0+466 do 0+938 w Szczawnicy

malopolska.uw.gov.pl/


5 lutego 2021
25 stycznia 2021
18 stycznia 2021