Ile i na co z UE dla Małopolski? – ruszają konsultacje

1,54 mld euro zaproponowano dla Małopolski w ramach nowej perspektywy finansowej. Szczegółowy informacje na temat planów inwestowania funduszy Unii Europejskiej (UE) w regionie poznamy 26 stycznia 2021 roku, podczas konsultacji Umowy Partnerstwa. Zgłaszanie uwag do dokumentu będzie możliwe do 22 lutego tego roku.

Aktualnie opracowane są projekty dokumentów z zapisanymi celami i przeznaczeniem środków z Funduszy Europejskich w najbliższych siedmiu latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, dotycząca najbliższych konsultacji społecznych

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie on konsultowany we wszystkich województwach.

Będziemy zabiegali o to, aby maksymalnie dużo środków trafiło do Małopolski. Ostateczny budżet zamienimy w konkretne inwestycje. Unijne wsparcie chcemy przeznaczyć między innymi na rozwój małopolskiego biznesu, służbę zdrowia, energetykę czy transport. To konkretne fundusze, które jeszcze bardziej przyspieszą rozwój regionu

– dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

W jego opinii aktualny stan prac nad nowym okresem zarówno na poziomie UE i Polski, jak i programu regionalnego pozwala w miarę optymistycznie zakładać na dzisiaj, że pierwsze konkursy z nowego rozdania mogłyby ruszyć w II kwartale 2022 roku.

Potrzeby dobrze określone

Umowa Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania tych środków. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. 30% środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii – polityka spójności też musi się do tego przyczynić.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Ile dla kogo?

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Jest już znany podział środków na poszczególne programy krajowe:

Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro (między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska)

Inteligentny Rozwój – 8 mld euro (między innymi innowacje, współpraca nauki i biznesu)

Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld euro (między innymi nauka, edukacja, żłobki, sprawy społeczne)

Polska Cyfrowa – 2 mld euro (między innymi cyfryzacja, sieci szerokopasmowe)

Polska Wschodnia – 2,5 mld euro (specjalna pula wsparcia dla województw Polski Wschodniej)

Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro (wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE)

Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego)

Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro

Program Ryby – 0,5 mld euro

programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro.

Nazwy programów krajowych nie są jeszcze ustalone. Programy będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znamy z perspektywy 2014-2020, dlatego w powyższym zestawieniu użyto nazw dotychczasowych programów.

Podzielone zostały także fundusze na programy regionalne:

dolnośląskie – 870 mln euro

kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro

lubelskie – 1,768 mld euro

lubuskie – 736 mln euro

łódzkie – 1,631 mld euro

małopolskie – 1,541 mld euro

mazowieckie – 1,67 mld euro

opolskie – 763 mln euro

podkarpackie – 1,661 mld euro

podlaskie – 992 mln euro

pomorskie – 1,129 mld euro

śląskie – 2,365 mld euro

świętokrzyskie – 1,106 mld euro

warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro

wielkopolskie – 1,070 mld euro

zachodniopomorskie – 1,311 mln euro.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i Produkcie Krajowym Brutto (PKB) na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności).

Czekamy na Twój głos

Umowa Partnerstwa trafi do konsultacji społecznych  już jutro – dokument można znaleźć na stronach Portalu Funduszy Europejskich i Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej

Od 19 stycznia do 16 lutego w każdym województwie odbędą się spotkania konsultacyjne online. Zgłaszanie uwag możliwe będzie do 22 lutego.

Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej spotkają się na konferencjach online z marszałkami województw i partnerami społeczno-gospodarczymi w każdym województwie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w województwie śląskim, a ostatnie – 16 lutego – w województwie kujawsko-pomorskim.

Kto i kiedy może wziąć udział?

Konsultacje będą odbywały się odrębnie dla każdego regionu kraju. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Konsultacje będą prowadzone on-line. Aby wziąć w nich udział wystarczy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy, udostępniony na Portalu Funduszy Europejskich. Tam też dostępny jest harmonogram spotkań.

 

www.malopolskie.pl


18 kwietnia 2021
12 kwietnia 2021
6 kwietnia 2021