Rekordowe środki dla Małopolski na obudowę infrastruktury komunalnej i stabilizację osuwisk

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę 96 149 000 zł na 174 zadania.

Ze środków rezerwy celowej budżetu państwa „na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizację zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły” dla województwa małopolskiego została przeznaczona kwota ponad 79,2 mln zł. Przyznane dzisiaj promesy dotyczą zarówno wydarzeń z zeszłego roku, jak i zniszczeń wcześniejszych – nawet z 2010 roku.

Promesy wręczyli dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi –mówiła wicepremier Beata Szydło.

 W latach 2016-2019 w skali całego kraju, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, do samorządów popłynęło 1,7 mld zł. To obowiązek państwa wspierać samorządy w naprawie szkód wyrządzonych przez nawałnice, opady deszczu, nawet z 2009 roku. Lata 2016-2019 to dla Małopolski ponad 384 mln zł na nadrobienie zaległości od 2009 roku. 1,7 mld zł, wygospodarowanych dzięki pani premier Beacie Szydło, dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to prawie 3,5 tys. km odbudowanych, wyremontowanych dróg. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji mam odwagę dziś powiedzieć, że daliśmy radę – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Odbudowa infrastruktury komunalnej
Jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymały promesy ogółem na kwotę 79 220,00zł, w tym:
– gminy:     46 960,00 zł,
– powiaty:  32 260,00 zł.

Promesy przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 36 gminom oraz 6 powiatom na realizację łącznie 148 zadań, w tym:
– gminy: 122 zadania (remont dróg gminnych, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej),
– powiaty: 26 zadań (remont dróg powiatowych, remont chodnika).

 

Kamienica (2 010 000 zł)
– Odbudowa mostu Białe w ciągu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045 – 1.6 mln zł
– Odbudowa przepustu Kuźle – Wąchały w Szczawie w ciągu drogi gminnej 340202 K w km 0+085- 80tyś. zł
– Odbudowa drogi gminnej 340194 K Kamienica – Saturn w km 0-500-0+700 w Kamienicy – 120 tyś. zł
– Odbudowa drogi gminnej Białe 340206 K w Szczawie w km 0+250-0+550 – 210 tyś. zł

Krościenko nad Dunajcem (680 000 zł)
– Remont przepustu ramowego 2 x 2 w ciągu drogi gminnej Zakopie Nr drogi K 362411 w miejscowości Grywałd w km 0 + 020 – 160 tyś. zł
– Remont drogi gminnej Do Krasu, Nr drogi K363378 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w km 0+722 – 0+874 – 80 tyś. zł
– Remont drogi gminnej ul.Pod Tylką Nr drogi K 362420 w miejscowości Grywałd w km. 0+013 – 0+033, 0+048 – 0+318 wraz z remontem odwodnienia prawo i lewostronnym – 130 tyś. zł
– Remont drogi gminnej ul.Biały Potok Nr drogi K 362361 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w km 1+403 – 1+433 – 70 tyś. zł

Łącko (920 000 zł)
– Remont drogi gminnej Kicznia – Wyrobiska nr 292170K w m. Kicznia – 190 tyś. zł
– Remont drogi gminnej Jazowsko – Przez Równie nr 291837K w m. Jazowsko – 130 tyś. zł
– Remont drogi gminnej Łazy Brzyńskie – Gaboń Łazy nr 292213K w m. Łazy Brzyńskie – 100 tyś. zł
– Remont drogi gminnej Obidza – Majdan nr 291708K w m. Obidza – 180 tyś. zł
– Remont drogi gminnej Czarny Potok – Jadamwola nr 292159K w m. Czarny Potok – 320 tyś. zł

Łapsze Niżne (280 000 zł)
– Remont drogi gminnej nr K362576 ul. Za Wodą w Trybszu w km 0+068-0+245 wraz z remontem przepustu w km 0+080 oraz z remontem betonowego mostu na potoku Trybska Rzeka w km 0+054 – 100 tyś. zł
– Remont betonowego mostu na potoku Kacwinianka w ciągu drogi gminnej nr K362514 ul.Kościelnej w Kacwinie w km 0+08 – 50 tyś. zł
– Remont przepustu rurowego w ciągu drogi gminnej nr K362551 ul. Kwiatowej w Łapszach Wyżnych – 50 tyś. zł
– Remont drogi gminnej nr K362557 ul.Polnej w Niedzicy – 80 tyś. zł

Ochotnica Dolna ( 4 460 000 zł)
– Odbudowa mostu żelbetowego na pot. Młynne w ciągu drogi gminnej nr K 363914 Młynne-Chrobaki w km 0+000 w miejscowości Ochotnica Dolna wraz z odbudową umocnień przyczółków na wlocie i wylocie 720 tyś. zł
– Odbudowa drogi gminnej nr K363935 Jamne-Pierdułowski Potok w Ochotnicy Górnej – 450 tyś. zł
– Odbudowa drogi gminnej nr K363887 Gorcowe w Ochotnicy Dolnej – 1,23 mln zł
– Remont drogi gminnej nr K 363887 Gorcowe w Ochotnicy Dolnej – 860 tyś. zł

malopolska.uw.gov.pl,  gov.pl


24 maja 2019
20 maja 2019
20 maja 2019