Porozumienie o współprac

Zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,  Gminą Krościenko nad Dunajcem

Celem porozumienia jest nadanie ram współpracy pomiędzy Uczelnią a Gminą. Obszar zagadnień objętych współpracą będzie obejmować:

– prace badawcze i wdrożeniowe mające na celu optymalizację kosztów funkcjonowania systemów kanalizacyjnych i zbiorczych oczyszczalni ścieków,

– prace badawcze i wdrożeniowe związane z optymalizacją ilości powstającego osadu ściekowego w procesie oczyszczania ścieków,

– prace badawcze i wdrożeniowe związane z innowacyjnym zagospodarowaniem osadów ściekowych,

– prace badawcze i wdrożeniowe związane z projektowaniem budową i eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków,

– prace badawcze związane z oczyszczaniem ścieków,

– interpretacja wyników z analiz fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów ściekowych,

– interpretacja wyników przepływu ścieków przez oczyszczalnię (problem wód infiltracyjnych i przypadkowych w kanalizacji),

– opracowanie rozwiązań w zakresie innowacyjnych metod oczyszczania ścieków,

– opracowanie    rozwiązań    w    zakresie    zmniejszenia    uciążliwości    odrowej związanej z kanalizacja sanitarną,

– wspólne działania polegające na ubieganiu się o środki finansowe na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych związanych z gospodarką wodno-ściekową,

– inne działania uzgodnione przez strony, związane z zakresem prowadzonej pracy naukowej przez Wydział oraz zadaniami Gminy.

Zobowiązania Uczelni wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

http://kroscienko-nad-dunajcem.pl


16 czerwca 2019
14 czerwca 2019
12 czerwca 2019