Nowe rośliny przed Urzędem Gminy Ochotnica Dolna?

W związku z tym, że tzw. „wrzosowisko” utworzone w 2018 r. przed Urzędem Gminy nie przyjęło się i nie uzyskało wystarczających walorów estetycznych (mimo upływu dwóch lat), powstał pomysł, aby pozyskać pieniądze ze źródeł zewnętrznych na poprawę estetyki tego miejsca i nowe nasadzenia. Decyzja zapadła po konsultacjach z inżynierami na temat możliwości utworzenia w tym miejscu parkingu. Projektanci orzekli, że jest zbyt mało miejsca na odpowiedni parking, a bliskość drogi powiatowej stanowiłaby zagrożenia dla osób włączających się do ruchu. W związku z tym na parking w przyszłości zostanie przeznaczona inna część tego terenu.

W 2020 r. udało się pozyskać z Funduszy Romskich środki nie tylko na nowe nasadzania, ale również na utrzymanie tego terenu w ramach projektu „Praca drogą do integracji”. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. 

W ramach projektu uzyskano 100% dofinansowania na nowe nasadzenia i utrzymanie terenu (koszenie i plewienie).

Bardzo dziękujemy Panu Wojewodzie za przychylne ustosunkowanie się do naszego wniosku, dzięki któremu udało się uzyskać aż tak wysokie dofinansowanie na projekt poprawiający estetykę naszej Gminy.

http://www.ochotnica.pl/


12 lipca 2020
12 lipca 2020
4 lipca 2020