Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, remont obiektu mostowego, wykonanie modernizacji elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, rowy, pobocza, przepusty, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne), wykonanie urządzeń ochrony zwierząt (przepusty umożliwiające migrację płazów oraz bariery ochronno – naprowadzające,) oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe, bariery łańcuchowe oraz słupki blokujące)

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II”

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ”

Partnerami Projektu są:

Partner Wiodący / Vedúci Partner – Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj
Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ
Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove

Wartość projektu / Suma projektu: 6 994 600,26 €

Wartość dofinansowania: 5 926 003,07 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-SK-0091/17. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 56/2017 z dnia 12 października 2017r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


16 czerwca 2019
14 czerwca 2019
12 czerwca 2019