W Krościenku błysnął odblaskiem

700 szt. opasek odblaskowych trafi do uczniów szkól podstawowych z terenu gminy Krościenko. Wszystko to w ramach realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  Komisariat Policji w Krościenku  prowadzi działania informacyjno – edukacyjne adresowane do tej grupy społecznej. Działania te odbywają się w ramach współpracy z  gminą Krościenko, która  zakupiła opaski oraz dodatkowo sygnalizację świetlną. W dniu 12 stycznia 2018 roku Wójt gminy Jan Dyda przekazał   Komisariatowi  Policji w   Krościenku  sygnalizację oraz opaski odblaskowe. W ramach   współpracy z gminą  policjanci z tutejszego komisariatu zobowiązali się  do przeprowadzenia spotkań warsztatowych z  dziećmi i młodzieżą  wszystkich szkól na terenie gminy. Spotkania dotyczyć  będą nie tylko bezpiecznego poruszania  się po drogach   oraz  zostaną również przedstawione informacje  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród ludzi młodych.

Jak wspomniał wójt gminyustawa o o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  zobowiązuje samorząd gminny do rozwiązywania problemów związanych   z narkomanią oraz prowadzenia stosownej profilaktyki już od najmłodszych lat” Zwrócił tez uwagę iż „najlepszym obszarem pracy profilaktycznej są szkoły i dlatego właśnie wśród najmłodszych należy prowadzić zajęcia edukacyjne”.

Wato wspomnieć iż używanie elementów odblaskowych przez pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności jest obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 11 ust. 4a, Prawo o ruchu drogowym ,który stanowi, że: pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.


22 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018
Szczegóły na plakatach
20 kwietnia 2018