Kolejna transza promes dla Małopolski

– Usłyszałem niedawno, że samorządowcy w pewnym sensie przyzwyczaili się do tego, że nawet jeśli w danej gminie czy miejscowości występują opady czy osuwiska, mogą liczyć na pomoc ze strony rządu. I tak właśnie mechanizm związany z promesami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych działa. Może nie uda nam się pokonać żywiołu, ale zawsze będziemy pomagać i dążyć do odbudowy zniszczeń. Niech ta kolejna transza promes – przekazywana dziś, gdy wody po ostatniej powodzi w Małopolsce dopiero co opadły – będzie tego potwierdzeniem – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas dzisiejszego uroczystego wręczenia kolejnej w tym roku transzy promes.

Kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – przyznane małopolskim samorządom przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego –  opiewają na kwotę 11 045 000 zł.

  • Gmina Czorsztyn – ul. Słoneczna Kluszkowce (440 tyś. zł)
  • Gmina Kamienica –  Remont oczyszczalni (160 tyś. zł)
  • Gmina Szaflary – ul. Stopki Maruszyna (100 tyś. zł)
  • Powiat Nowotarski: (1 600 000 zł)
    • Remont mostu na potoku Ochotnica w Ochotnicy Dolnej
    • Odbudowa przepustu w Ochotnica Górna
    • Odbudowa przepustu w Ochotnica Górna

Promesy związane ze szkodami powodziowymi

I. 17 maja 2019 r. w ramach dodatkowych środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówka”), samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 6 640 000,00 zł. Promesy przyznano 12 samorządom na realizację łącznie 15 zadań (odbudowa/remont dróg gminnych, remont drogi powiatowej, remont mostu, odbudowa/remont przepustów, remont oczyszczalni ścieków).

Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych 2 gminy otrzymały promesy na łączną kwotę 540 000,00 zł na realizację 2 zadań (remont dróg gminnych).

Łącznie 14 samorządów otrzymało 7 180 000,00 zł na realizację 17 zadań.

II. 28 maja 2019 r. w ramach dodatkowych środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 1 gmina otrzymała promesę na kwotę 770 000,00 zł na realizację 4 zadań (remont dróg gminnych).
Dodatkowo w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych 3 gminy otrzymały promesy na łączną kwotę 1 830 000,00 zł na realizację 5 zadań (remont dróg gminnych).

Łącznie 4 samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 2 600 000,00 zł na realizację 9 zadań.

Ogółem w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały ogółem środki w wysokości 96 312 294,00 zł, w tym:
– gminy:      66 210 000,00 zł,
– powiaty:   30 102 294,00 zł.

Promesy przyznano 66 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 59 gminom oraz 7 powiatom na realizację łącznie 219 zadań, w tym:
– gminy: 189 zadań (remont/odbudowa dróg gminnych,  remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków),
– powiaty: 30 zadań (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

Promesy związane z osuwiskami

III. 17 maja 2019 r. w ramach powstałych oszczędności poprzetargowych, ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, samorząd województwa otrzymał środki w wysokości 120 000,001 zadanie: dokumentacja geologiczno-inżynierska). Dodatkowo 1 gmina otrzymała środki w wysokości 1 145 000,00 na 1 zadanie związane ze stabilizacją osuwiska i odbudową drogi gminnej.

Łącznie 2 samorządy otrzymały promesy na łączną kwotę 1 265 000,00 zł  na realizację 2 zadań.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały już w bieżącym roku środki na łączną kwotę 18 074 000,00 zł, w tym:
– gminy:                              10 467 000,00 zł,
– powiaty:                             6 991 000,00 zł,
– samorząd województwa:      616 000,00 zł.

Promesy przyznano 20 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 11 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym:

– gminy: 14 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
– powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
– samorząd województwa: 5 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

http://www.malopolska.uw.gov.pl


18 września 2019
18 września 2019
17 września 2019