Inwestycje w Gminie Łącko

Końcowy etap budowy kładki pieszo – rowerowej nad potokiem Czarna Woda

Prace związane z budową kładki pieszo – rowerowej nad potokiem Czarna Woda dobiegają końca. Realizacja inwestycji przebiega bardzo sprawnie dzięki dobremu tempu prac firmy wykonującej zadanie oraz  dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym w miesiącu styczniu i lutym, które pozwoliły na prowadzenie w pełnym zakresie prac budowlanych. Wykonawcą robót jest Zakład Budowy Mostów z Klęczan. Warto nadmienić, iż zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Projekt Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy biegowo – rowerowe, dzięki któremu gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 164 342 zł. Wartość tej inwestycji wg umowy zawartej z wykonawcą wynosi 387 450 zł.

 

Modernizacja infrastruktury Amfiteatru na Górze Jeżowej

Trwają prace związane z modernizacją infrastruktury Amfiteatru na Górze Jeżowej.

Wymieniona zostanie posadzka sceny wraz z częścią siedzisk na widowni. Remontu doczeka się również garderoba znajdująca się w budynku obok. Planowane zakończenie prac to 30 kwietnia 2018 r.

Całkowity koszt to 89 422,21 zł. brutto, który zostanie sfinansowany w ramach zadania pn.: Modernizacja infrastruktury Amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku w ramach projektu p.n.: Poprawa infrastruktury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi łąckiej” współfinansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020.

Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Gmina Łącko przystąpiła do realizacji zadania pn. „Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku”. Prace prowadzone są przez Firmę WAL-BRUK Usługi Brukarskie A. Waligóra z Podegrodzia. W  ramach zadania przebudowana zostanie przestrzeń  zlokalizowana obok Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku oraz Kościoła Parafialnego w Łącku. Uporządkowane zostaną ciągi komunikacyjne, wykonane alejki z kostki brukowej oraz dodatkowe miejsca postojowe. Inwestycja wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznych oraz poprawi jakość i integralność wizualną krajobrazu Gminy Łącko.

Planowany termin zakończenia to 31 maja 2018 r.

Wartość zadania po przetargu 129 325,84 zł.

Projekt złożony i dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Nabór przeprowadzony został przez Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu”.

 

Gmina Łącko otrzymała równiez promesę na budowę drogi gminnej „Łącko -W Górki” Wysokość dotacji wynosi ok. 550 tyś. zł

 


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023