Harmonogram konsultacji społecznych – PROW

Opracowany dokument umożliwi pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013 – 2020 na realizację zadań, inwestycji i wydarzeń, które zostaną określone w strategii

Stowarzyszenie  LGD „Gorce-Pieniny” pod koniec lipca 2015r. złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, pod działanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

Celem wsparcia przygotowawczego jest realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie wysokiej jakości Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania PROW 2014-2020 obejmującej obszar gminy: Krościenko, Czorsztyn, Ochotnica Dolna oraz Miasto i Gminę Szczawnica.

Obecnie stowarzyszenie jest na etapie  opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie stanowiła podstawę działania LGD w kolejnych latach. Dokument powstanie w oparciu o konsultacje społeczne, podczas których zostaną omówione w szczególności mocne i słabe strony obszaru,  szanse i zagrożenia oraz cele planowane do zawarcia w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestnicy spotkań uzyskają również informacje o możliwościach wsparcia projektów ze środków przeznaczonych na realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020

Harmonogram konsultacji społecznych, celem przygotowania strategi na lata 2014-2020
Aby zapewnić udział lokalnej społeczności przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” przeprowadzi szereg spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz z mieszkańcami  z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności analizie mocnych  i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Oddolne podejście zapewni  właściwe zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności, co z kolei ukierunkuje finansowanie w potrzebne obszary.

Spotkania konsultacyjne odbędą się 24-09-2015 r. tj. czwartek według niżej przedstawionego harmonogramu:

  • Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, Urząd Gminy, godz.9.00
  • Krościenko n/D, ul. Rynek 35, Urząd Gminy, godz. 11.30
  • Szczawnica, Szalaya 103, Urząd Miasta, godz. 14.00
  • Maniowy, ul. Gorczańska 3, Urząd Gminy, godz. 16.30

źródło:  leadergorce-pieniny.pl

 


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023