W której gminie wójt ma „za sobą” radnych?

Do kompetencji rady gminy należą co do zasady wszystkie sprawy, które są w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej). Do kompetencji rady gminy należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza prezydenta), ustalanie kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Ponadto rada gminy powołuje i odwołuje skarbnika gminy na wniosek wójta, uchwala budżet gminy, rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium z tego tytułu. Kadencja rady gminy w myśl znowelizowanych przepisów trwa 5 lat

 • Ochotnica Dolna
  Tadeusz Królczyk – 10 na 15 radnych z KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY
 • Szczawnica
  Grzegorz Niezgoda – 11 na 15 radnych z KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SZCZAWNICY
 • Czorsztyn
  Tadeusz Wach – 8 na 15 radnych z KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PODHALAŃSKA WSPÓLNOTA
 • Łapsze Niżne
  Jakub Jamróz – 10 na 15 radnych z KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA JAMROZA BLIŻEJ LUDZI
 • GM. Nowy Targ
  Jan Smarduch – 16 na 21 radnych z KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA
 • Krościenko nad Dunajcem
  Jan Dyda – 2 na 15 radnych z KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA „JANUSZA” DYDY

 

 • Łącko
  Jan Dziedzina – 7 na 15 radnych z KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA DZIEDZINY
 • Kamienica
  Jan Sadowski – 10 na 15 radnych z KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY GMINY KAMIENICA

 

 

 


19 marca 2019
15 marca 2019
4 marca 2019